محصولات :

 • تست پایداری جریان در شعله
 • وان تست هیدرواستاتیک
 • رشد آهسته ترک
 • آزمون آبدهی
 • اندازه گیری نقطه نرم شدگی
 • ترک بر اثر تنش محیطی
 • تست محتوای کربن سیاه
 • تعیین مقاومت در برابر چرخه حرارتی
 • دستگاه آون
 • دستگاه انکوباتور
 • کوره آزمایشگاهی
 • تست پرس داغ
 • تست شعله
 • پرس پانچ هیدرولیک دستی
 • کپ تست هیدرواستاتیک
 • مقاومت در برابر ضربه
 • تست ضربه ایزود شارپی
16-q61tb2c025dlrgu3ty7sb7ttr1hf5tx7l2otuaigzs

دستگاه ناچ زن

hydrostatic-tester-174x300

تست فشار هیدرواستایک

UV

دستگاه محفظه شرایط محیطی

falling-weight-tester-300x247

تست ضربه

44-300x300

عدم نشتی لوله تحت فشار

17

عدم نشتی تحت فشار داخلی

کنترل کیفیت پلیمری

 • پایداری حرارتی
 • پن‌های آلومینیومی و سرامیکی
DMTA-scaled-q7r6a52552h1nt4qx8jq4ugssad5zt0qzr6s20utfs

آنالیز حرارتی دینامیکی و مکانیکی

Reactor-q7r6m9798723avj86h2m9seof2nh7d47bpw2qew58o

دستگاه راکتور آزمایشگاهی

OIT-q7r03taems4hk62o5mvgvg6ukc6qd3ec3c7amwi360

دستگاه القا اکسیژن

STA-scaled-q7r546ji2b19eg2uxlm9bxn2636be7g3k2thud2h6w

دستگاه آنالیز حرارتی همزمان

DSC-q7qtttx9jorsb4bqqgbfwz4d6g0wsr9i0tvu11kh3c

گرما سنجی روبشی تفاضلی

TGA-scaled-q7qy9d35hf5qsklh6ety3puqqppl7elgmfwk9p111k

آنالیز توزین حرارتی

آنالیز حرارتی